Bibliografie

Prezentowany poniżej wybór baz może pomóc uczniom, studentom i wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniach bibliograficznych na różnorodne tematy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

 

LITERATURA

Polska Bibliografia Literacka
Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1988-2000. Bibliografię opracowuje Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN.

Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939, Instytut Badań Literackich PAN).

ARTON – Polska Literatura Humanistyczna
Baza udostępniana na stronie Uniwersytetu Śląskiego, indeksuje 24 czasopisma z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego z lat 1987-2010, nieaktualizowana.

 

SZTUKA

Film w prasie polskiej
Baza recenzji tworzona przez Bibliotekę i Ośrodek Informacji Filmowej PWSFTiT w £odzi.

E-teatr
Wortal udostępnia bazę recenzji teatralnych, prowadzoną od marca 2004 roku.
Ponadto starsze recenzje można znaleźć także w bazie realizacji.

Encyklopedia teatru polskiego
to internetowy portal o otwartej treści, łączący elementy klasycznie uporządkowanego wydawnictwa naukowego i źródłowej platformy tematycznej. Encyklopedia obejmuje hasła przedmiotowe dotyczące zjawisk i terminów teatralnych, hasła osobowe, czyli rozwijany i uzupełniany leksykon osób związanych z życiem teatralnym, rejestr premier na polskich scenach dramatycznych, muzycznych, lalkowych oraz wybranych teatrów nieinstytucjonalnych, kalendarium wydarzeń ukazujących historię polskiego teatru na osi czasu w kontekście historii teatru na świecie oraz bazy danych gromadzące informacje dotyczące historii teatrów i zespołów, Teatru Telewizji, Teatru Polskiego Radia, architektury teatralnej, scenografii, krytyki etc. Encyklopedia jest tworzona przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych. Bazy danych powstają w Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego. Informacje o krytykach teatralnych przygotowuje zespół pod kierunkiem prof. Ewy Wąchockiej (Uniwersytet Śląski). Cyfrowe wersje książek i czasopism tworzone są we współpracy z POLONĄ Biblioteki Narodowej.

 

HISTORIA

Bibliografia Historii Polskiej
Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1988–2007.

BazHum – baza bibliograficzna
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie – od początku ich ukazywania się do numerów bieżących.

BazHum – baza pełnotekstowa
Równolegle z bazą bibliograficzną Muzeum Historii Polski udostępnia bazę pełnotekstową, która przynosi dostęp do naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

 

ETNOGRAFIA

Bibliografia Etnografii Polskiej
Baza obejmuje publikacje wydane w latach 1986-2005 i będzie w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana w kolejnych latach. Zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.

 

PEDAGOGIKA

Baza Pedagog
Baza udostępniana na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera informacje  o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Baza Edukator
Baza tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rejestruje książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, recenzje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji.

 

GEOGRAFIA

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku
Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

 

RELIGIOZNAWSTWO

Bazy Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego od 1990 roku.
Bibliografia Historii Kościoła za lata 1944-1984.
Bibliografia Nauk Kościelnych za lata 1940-1979.
Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki, rejestruje piśmiennictwo od XV wieku.

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych
Baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie indeksuje zawartość 192 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych – naukowych i popularno-naukowych oraz zawartość 414 prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy – zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych).

 

SPORT

SPORT. Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu
Baza opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych, od 1990 r. (sukcesywnie uzupełniana o starsze roczniki).

 

WOJSKOWOŚĆ

Bazy bibliograficzne CBW
Kilkadziesiąt baz tworzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

BIBLIOGRAFIE REGIONALNE

WIELKOPOLSKA

Bibliografia historii Wielkopolski za lata 1939-2000 – na stronie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bibliografia Regionalna Wielkopolski – na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Baza rejestruje piśmiennictwo dotyczące regionu, w tym: książki, mapy, foldery oraz artykuły z czasopism lokalnych (także z dzienników).  Obejmuje głównie materiały od roku 1997, w ograniczonym zakresie starsze.

Katalog rozproszony Bibliografii Regionalnych bibliotek publicznych woj. wlkp.

 

INNE REGIONY

Bibliografia Regionalna Małopolski
Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.

Bibliografia województwa mazowieckiego Cz. 1 i 2
Część pierwsza „Bibliografii województwa mazowieckiego” rejestruje piśmiennictwo w pięciu niezależnych spisach bibliograficznych, obejmujących tereny byłych województw:ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.
Część druga – „Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej” – jest bibliografią terytorialną, przedmiotową o zasięgu wyznaczonym przez dawne granice województwa warszawskiego, dziś pokrywające się w zasadzie z granicami powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego oraz Warszawa, Warszawa-Zachód.

Bibliografia Ziemi Lubuskiej
Bibliografia Ziemi Lubuskiej zawiera piśmiennictwo dotyczące regionu, zwanego umownie Ziemią Lubuską, obejmującego terytorium wyznaczone przez granice administracyjne. W latach 1975-1998 były to województwa gorzowskie i zielonogórskie, a od 1999 roku województwo lubuskie. W bibliografii uwzględnione są wydawnictwa zwarte (książki), ciągłe i czasopisma, zarówno publikacje naukowe jak i artykuły prasowe, a także fragmenty większych całości o regionie. Baza bibliograficzna obejmuje piśmiennictwo od 1991 roku i uzupełniana jest na bieżąco. Sukcesywnie wprowadzane są opisy z lat wcześniejszych.

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska
Opracowywana przez biblioteki publiczne Dolnego Śląska, zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism regionalnych i lokalnych wydawanych na Dolnym Śląsku.

Bibliografia Historii Śląska
Opracowywana przez Pracownię Bibliografii Historii Śląska (Uniwersytet Wrocławski). Uwzględniono w niej zarówno monografie, jak i zawartość wydawnictw zbiorowych oraz czasopism (z wyłączeniem prasy codziennej i tygodników).  Baza zawiera materiał bibliograficzny z lat 1990-2010.

Bibliografia Pomorza Zachodniego
Baza  Bibliografia Pomorza Zachodniego tworzona jest od 2000 roku. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet ogólnokrajowych i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały i ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recenzji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych. Bibliografia powstaje w Pracowni Bibliografii Pomorza Zachodniego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Bibliografia Lubelszczyzny
Tworzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

Bibliografia Warmii i Mazur
Bibliografia Warmii i Mazur tworzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie i obejmuje piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego od 2001 roku. Rejestruje m. in. książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, dokumenty niepublikowane oraz zawartość prasy lokalnej.

Przeskocz do treści