Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (zwana dalej: „Biblioteką”) z siedzibą na pl. Wolności 19, 61-739 Poznań, e-mail: sekretariat@bracz.edu.pl, telefon: 61 885 89 62.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@bracz.edu.pl, telefon: 61 885 89 30.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach w celu obsługi Użytkowników, przede wszystkim w związku z udostępnianiem zbiorów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, zwłaszcza informowaniem o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń przez Bibliotekę, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bibliotekę z uwagi na obowiązek przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu oceny satysfakcji Użytkowników z usług świadczonych przez Bibliotekę poprzez przeprowadzanie badań ankieterskich, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bibliotekę z uwagi o dbałość realizacji przez Bibliotekę zadań ustawowych.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:
  • w zakresie celu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1 przez okres umożliwiający pełną obsługę Użytkownika;
  • w zakresie celu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 do upływu określonego w przepisach prawa okresu przedawnienia roszczeń;
  • w zakresie celu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3 przez okres korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Bibliotekę.
 6. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Od chwili wniesienia sprzeciwu Bibliotece nie wolno już przetwarzać danych osobowych, wobec których wniesiono sprzeciw, chyba że Biblioteka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów dla których dane osobowe zostały podane, w szczególności korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki.
 9. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula zgody dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dariusz Leśniewski

Tel. 61 885 89 30

e-mail: iodo@bracz.edu.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Fechner

Tel. 61 885 89 06

e-mail: jaroslaw.fechner@bracz.edu.pl

Przeskocz do treści